Home Diurnal The Makata Poetry Folio Onward Bound Profile Forums

MAKATA 2003

 • 92 days

  I’ll stop speaking again,
  but write
  in letters of fire. and burn alongside.
  like a sacrifice.

  as for your leaving,
  I’ll fade away time
  watch it rivulet away like molten steel
  running along my arms.
  etch it, carve it.

  and proclaim myself found. and hurting.

  then I look for you.

  reflections

  whatever have we thought
  in each other's frame of mind
  the daydreams, the reveries.
  and the far haunted look
  we see on each other's faces
  everytime we meet
  a hundred arms' reach away.
  for instead we
  glorify ourselves,
  on the smiles we melt
  from our frozen faces
  for some odd moments
  we meet
  like old friends.
  like recent lovers.

  holding
  hands again.

  then again

  it was supposed to be this way.
  Mary Poppins in softporn.
  singing what her favorite things were.
  only this time
  she smokes three cigarettes
  one after the other
  and another.
  Like brown twisted leaves and
  boyfriends.
  And then she
  leaves also.
  As her life suggests.
  but then again, it's nice to
  remember...
  to shake my head
  in feigned disbelief.
  and helplessly smile
  As old people do.
  it was supposed to be this way.

  * reflections and an earlier version of "then again" are in poetry.com

  sa paghuna

  ta si paghuna ta kasubago mauran.
  Madaradagom.
  malipot si duros,
  kaya naghalat kita
  sagkod nagrewind ning dikit
  kang mga pirang bulan.
  duman sa sofa.
  na naka-abot kung sain man
  puedeng uranan.
  tapos kape, hadok.
  sabay halat giraray.
  nag-alok ka na mapauran kita.
  na garo mga aki, na
  garo nakamati pa lang ning lipot,
  sabi ko iyo,
  pero habo ko muna maghali duman
  sa kaimbungan kang paghalat ta.

  Iyo nyako,
  ulay na muna kita,
  mayo pa man ang lipot kang uran.

  dai naghulog si uran kang hapon,
  banggi na kang nasa taas kita.
  nagdadangog sa ribok, kang atop.
  imbong na lang gabos.,
  sagkod kugos.

  iyo gayod

  Ta pirmi nganing mayo,
  daog pa ang uran, saka tamang sinsilyo
  para pampleti.
  sabi ko palan dai paribayan
  si dos cientos, ta
  ubos tulos yan.
  Maulay na naman lang kita kayan
  ning pagkakan na dai ta man
  mananamitan. pero
  pirmi ngani siyang mayo,
  bitbit ni ina niya
  daog pa ang aki,
  Si ina niya.
  Bako ka man ido na bubutasan,
  masabi kuta ko.
  pero baka magtuninong ka giraray
  garo saldang ngonyan.
  (‘tian lang sa paso.)
  Kaya, ngonyan na nakalayas ka
  para sa hapon na ini.
  alokon ta ka na magpaduros
  sa Basilica.
  na dai muna mabilang oras.
  na mayo sinda.
  mayong iba

  Kung gusto mo.

  atchan na lang kita makape.

  © David Emmanuel Alano

  23, and writing on and off. better known as bonks. And thinks writing is a discipline but haven’t gotten around to proving it.


  Sandalwood

  The sweet smell of sandalwood rises
  Up from your beard,
  More intoxicating than any incense
  I’ve ever know,
  More enveloping in its subtle, yet pungent lure,
  Calling me to come wrap myself in your arms
  And lose myself in your scent.

  A Kiss Across the Ocean

  If I put all my heart
  and soul
  Into it
  Will you feel my lips
  eight thousand miles
  away?

  Rose

  for Rozzie and Yossi

  He says he loves her like a rose
  garden, and likens her to
  a budding, blooming flower,
  alone in its perfection, that
  opens only for him.

  © Aurora Antonovic

  Aurora Antonovic is a Canadian freelance writer and visual artist. She is the former co-editor and columnist for the now-defunct GT Times. Her poetry has recently appeared in Poetic Voices, The Sidewalk’s End, Megaera, Thunder Sandwich, Reflections Journal, and Poet’s Pen. She currently resides in Ontario.


 • The Pallbearer

  So
  sweet
  is
  the
  speech
  I
  hear

  the
  wooden
  handle

  is
  heavy
  in
  my
  palm.

  © Danny P. Barbare

  Danny P. Barbare's poetry has appeared in Writing Ulster, Weyfarers, Scribble on the Net, The Plaza, Candelabrum, and many other international publications. He lives in the Southern Appalachian Mountains of the USA. He has been writing for twenty-one years. He works as a custodian at a local elementary school, where he often shares his poetry.

  Voice

  The inevitable lingers.
  The last moment, you hear the voice
  That used to be the sound of your soul
  Neither fiber-optics nor cable
  Of the phone could ever send
  The clearest sound of that voice.
  You held the phone----
  The dial tone screams.
  The yelling quietude
  Deafens your ear
  As you long for the sweetest sound
  That will never reverberate...
  Never be heard...
  Only the echo of deafening solitude.

  Tanaga ng Kababawaan at Kalaliman

  Kababawan?

  Nagpatutsada ako
  Ng isang satiriko
  Napikon mga gago,
  Magsasampa ng kaso

  Kalaliman?

  Pilit kang dumidiga
  ng sariling patawa.
  Ikaw lang ang tumawa
  ngumisi naman ang iba.

  Tingi-tinging ulirat

  Mañana
  (paumanhin kay Bobby Añonuevo)

  Tul;dok;ku;wit;ang;
  a;king;pa;nga;rap;
  min;sa'y;na;nga;nga;lay;
  min;sa'y;na;a;a;pu;hap;
  Ang;ma;ga;ga;wa;ko;nga;yo'y;
  Mu;li;kong;pi;nag;pa;bu;kas;

  Sa aking pagiging leyt
  (muling paumanhin kay Bobby Añonuevo)

  Na:pa:ka:ku:pad:ko:ka:ya:
  tu:tul:dok:ang:
  o:ra:san:at:a:ko'y:
  hi:ni:ya:wan:
  Na:pat:da:
  a:ko:at:na:pan:sing:
  na:pa:ka:bi:lis:ng:mun:do:
  sa:man:ta:lang:
  na:pa:ka:ba:gal:ko:
  Ka:ya:wa:la:nang:da:hi:lan:
  upang:mag:ma:da:li:
  da:hil:mu:li't:mu:li:
  A:ko'y:hu:li:

  © Alvin Diano Campos
  24, ng Grace Park, Caloocan City, Lyceum Journalism graduate, kasalukuyang proofreader ng Manila Bulletin at miyembro ng Batch 14 Ricky Lee Scriptwriting workshop. Siya ay naghahanap ng dalumat sa kanyang pagsuong sa mundo ng Panulaan.


  PAGSUSUMAMO

  Hinulma sa aking mukha
  ang bigat ng buong mundo.
  Kaya akala ko,
  kahit hindi ako makisumamo,
  mababasa mo sa gatla ng aking noo
  at pagtakas ng kulay sa labi
  ang aking pangangailangan.
  Dinakip ko ang pumpon ng mga salita sa hangin
  at tinangka kong kausapin ang mga halaman.
  Tinanong ko ang mga langgam, ipis at butiki
  at saka ko tinantiya ang nais kong ipahiwatig.
  Nanipis na siguro ang aking tsinelas
  Sa atras-abante kong paghakbang.
  Hinanap ko ang pagkakataon
  at tamang tiyempo ng pagpasok
  katulad ng larong pagpaikot ng balagon.
  Huminga ako ng malalim
  at nilunok ang laway.
  Subalit ng mabitawan ang pinabait, pinaliit
  at nagsusumamo kong tinig-
  Lintian!-
  Di man lang pala pagbibigyan.

  PINAGROK

  Exodo 20:12: Galangan mo an saimong ama asin ina, tanganing maglawig an saimong aldaw sa daga na itinao nin KAGURANGNAN saimong Dios.

  Patawaron ako nin Dios, 'Nay!
  Hilinga:
  Kun ika hapulason ni Tatay,
  garo ka puyo sa kaldero
  na pinugok asin dinukdok nin sigid.

  Haros malapnos an saimong kublit
  siring sa kiskis kan puyo
  na nilamasa kan pahingurag na gihoy.

  Dangan minarokrok ka sa malipot na lanob
  asin minaagrangay sa lanit
  kan pinahid na algudon
  na basa-basa sa maisog na alkohol.
  Siring sa puyong nakarokrok sa malipot na tingga
  nagpipilik-pilik sa lanit kan binubong suka,
  sinabwag na sibulyas, bawang, laya
  asin tinultog na paminta.

  Dangan masisiripan ko an saimong mata
  mantang hinahapiyap an lanog na lawas
  nagbubutas nin dakol na luha
  siring sa ganot kan nakasunad na kaldero,
  nakikidumamay sa agrangay kan puyong pinagrok.

  Dangan aroatyan, mahihiling ko
  mapahadok ka ki Tatay!
  'Si niya!
  Kun ika, 'Nay, sarong pinagrok,
  panamita si tatay kan saimong siram
  alagad dai nungka magtugot
  na ika maubos
  na dai madugi an saiyang halanuhan.

  KARITELA NIN SAKONG TATARAMON

  Dai na maaambunan,
  Ni dai na mauuranan.
  Rurunuton an pesteng aloy sa daga
  Asin isasabwag an alpog
  Sa kahiwasan.
  Aamuon an kabayo
  Ngarig an sakong tataramon
  Idalagan
  Asin nungka na magadan.
  Gagrasahan ko an saiyang rueda
  Kan sakong mga rawit-dawit
  Asin pakakarhayon ko an lanob
  Kan sakong mga osipon.
  Pupusugon asin papagayunon
  Kan sakong mga berso
  Ngarig isuno an sakong awit
  Nin mahiwas na paglaom
  Asin maogmang pangaturugan.
  Sa labot na daga
  Asin nakakapaot na kalot,
  Ibabarewas an pagkamoot
  Na labi pa sa itinao ni O'Brien,
  Schumacher, asin Lobel.
  Kaya tatanuson ining dalan
  Kan sakong mga orog-orog
  Asin lilinigon an doot
  Kan sakong mga tigsik.
  An gapong nakakaulang
  Igigilid kan magayagaya kong sonata.

  Hare na ako padangoga
  Kan tingog kan agila.

  © Estelito B. Jacob


  Cry Baby

  None of token calypsos of old.
  The custom now, a candid quiver
  Of wills, caution versus raw hunger.
  Palm leaves flout a way with the wind.

  Marina, minutes keep a ledger
  Of your longing for company.
  No fund in nature for you today.
  Only your placement is certain
  Among the pocket litter of dunes.

  Let on the sunshine in the scuttle
  Of first creatures, in the white blast
  Of pebbles, in the clumped waking
  Of sailors, in the sheer lark of children.

  Marina, ages rig an armada
  Of your yearning to belong.
  No message for you in a bottle.
  You comb the shore to conduct
  The marriage of true finds.

  Cry, baby, over an inventory
  Of crushed egg shell, fish kill, oil spill.
  A hundred years’ hubris coaxes.
  You dream even more of daughters.

  © Rosendo M. Makabali
  Angeles City, Philippines
  website: http://www.geocities.com/birdandegg

 • sa saudi may bayani

  magagarang kotse,maluluwang na daan
  malawak na karagatan,bakod naman nakaharang
  maaayos na tahanan di mo naman masilayan
  pati bintana ginawa pang may silipan.

  ibong uwak nagliliparan
  nagkalat sa buong kapaligiran
  agawan sa pagkaing itinapon sa daan
  di alintana masagasaan ng sasakyan.

  pilit man na ako'y bigyan ng kasayahan
  di ko magawa dahil ako'y napipilitan
  iba pa rin ang bansang iniwan
  kahit walang pera ligaya naman mararamdaman.

  ang pagparito'y di ko pinagsisihan
  upang ang hirap sa abroad masubukan
  ipaalam sa bansang iniwan
  bayani kami para sa kaunlaran.

  O.F.W. sa aming pagbabalik

  kumusta na kaya ang iniwang bayan
  dahil sa hirap pansamantalang nilisan
  upang makamit konting karangyaan
  buhay na may kalayaan akin munang kinalimutan.

  bansang iniwan di pa rin masilayan
  tunay na kaunlaran puros pa rin kahirapan
  dahil sa pulitika parati na lang iringan
  nangangampanya na malayo pa botohan.

  di man lang kami maalala dito sa ibang bansa
  iniwan ang pamilya dala ang pangarap para sa kanila
  sa hirap at konting kita sila lang ay mapasaya
  pagtulong sa kalagayan namin wala man lang magawa.

  sadya nga bang ganito aming kapalaran
  iniwan ang bayan makamit konting kasaganaan
  pagod sa trabaho at kalungkutan kinalimutan
  upang patunayan bayani rin kami sa aming bayan.

  panalangin ko lang pagbalik sa aming bayan
  mayroon nang pagbabago tunay na kapayapaan
  maayos na gobyerno disiplina sa mamamayan
  upang ang kagaya ko di na bumalik sa pinanggalingan.

  wala nang hihigit pa manatili sa sariling bansa
  kahit konti ang kita mahal sa buhay naman ay kasama
  tunay na kaligayahan hindi pilit na pagsasaya
  sa aming pagbabalik eto sana ay aming madama.

  K.S.A. - kwentong site sa arabia

  pagbaba ko pa lang ng sasakyan mga tao akin nang nasisilayan
  pokpok ng martilyo, halo ng semento sa may daan
  sari-saring lahi, ibat-ibang salita mapapakinggan
  simula na naman trabaho sa aking pinapasukan.

  pangkaraniwan na sa akin mga sigawan
  mga nakasimangot at bating "alaiko musalam"
  muslim at kristiyano wala akong pakialam
  trabaho'y magampanan walang personalan.

  pagdating ng tanghalian sama-sama kami sa kainan
  manok at kanin na ulam siya naming pinagsasaluhan
  konting kwentuhan pagod lang ay di maramdaman
  panandaliang tulog dagdag lakas sa aming katawan.

  di mo bakas sa kanila pagod na nadarama
  kailangan gawin dahil ito ang utos sa kanila
  minsan napipilitan daanin na lang sa konting patawa
  para maiwasan di pagkakaunawaan sa isa't-isa.

  sa araw-araw na sila'y aking nakakasalamuha
  marami akong napuna sa buhay nilang tinatamasa
  sa hirap at pagod kapalit ng konting kita
  kasama pa ang lungkot malayo sa pamilya.

  sa paglipas ng buwan marami akong natutunan
  sa mga taong nakasama at hirap na nasaksihan
  mapalad daw ako trabaho nila'y di ko nasubukan
  di lang nila alam mas mahirap aking ginagampanan.

  tingin ko sa kanila ay di naman naiiba
  nagkataon lang sa trabaho kami ay magkaiba
  sa mabuting pakikisama kami ay nagkakakilala
  maging bahagi ng buhay, alaala ng saudi arabia.

  © Noel Malicdem
  Jeddah, Saudi Arabia

   

 • KRIS Y KRUS

  Nabulabog ang sanlaksang fauna at ang luntiang flora
  sa kalansing ng punglo sa hangin,
  at nagpambunong saglit ang bala at balát,
  nagunahan sa pag-agos ang lansa at alat..

  Si Allah at ang bathala mistulang bulag sa karahasan
  at bingi sa alingawngaw ng hiyaw ng kamatayan
  habang ang talim ng Kris na sa karahasan hinasa
  ay humihiwa sa katawang nabuhay sa ostiya
  at ang umaapoy na bala ay unti-unting nagsusumiksik
  sa murang buto ng binatilyong mujaheedin.

  Walang bisa ang lahat ng dasal.
  Binuwag ang kapangyarihan ng kalasag na bibliya at koran.

  Sa mga sandaling iyon morpina ang naging diyos
  ng lahat ng agaw-buhay na mandirigma.

  At ang pagal na lupang pinagbuwisan ng hininga,

  nabungkal sa mga yabag ng botang pandigma
  nabinhian ng mga mamula-mulang pira-pirasong laman
  ng mga estrangherong magkakapatid sa kayumangging kulay.
  nadilig ng naghalong dugo at pawis,
  patatabain ng pulbura at parapina
  tutubuan ng mga bansot na ideyolohiyang aanihin
  at nanamnamin ng mga susunod na henerasyon na gutom sa higanti.

  Muling magiging diyos ang morpina
  at patuloy ang walang katapusang krisis ng kris at krus.

  KABALINTUNAAN

  Tatlong yagit
  na kinukumutan ng mga lumang dyaryo
  ang natutulog
  sa malamig na pasilyas sa tapat ng simbahan ng metodista.

  ‘pakainin ang nagugutom’
  ‘painumin ang nauuhaw’
  ‘kupkupin ang walang tahanan’.

  Sa bibliya lang.

  LINGGO NG PALASPAS AT ANG PULUBI SA SIMBAHAN NG ST. CHARBEL

  Nakatutulig..
  ang paghampas
  ng tigsasampung pisong pinagbungkos na mga dahon

  Naghihintay matalsikan ng holy water.

  Sumasabay..
  sa himig
  ng isang banal na awit, ang gutom kong sikmura

  Naghihintay ang lata kong matalsikan ng barya.

  COUNTERSTRIKE

  Mga latang yupi at mga upod na gomang tsinelas,
  mga batang animo bakang nakatuwad sa gitna ng makikitid na iskinita,
  nakalulungkot na hindi ko na nakikita.
  Wala ng namumulot ng makikintab na sigay panungka.
  Nagtago ng tuluyan ang nangagtataguan.
  Wala na
  ang tinggang ihininang sa makulay na plastik,
  ang mga guhit sa lansangan at mga pamatong bato,
  ipinagpalit na sa counterstrike..

  SI DODONG

  Di nya na maalala kung pano nagsimula…
  ang walang hanggang paglakad
  sa kahabaan ng malate.
  Marahil dahil sa tagal,
  O dahil wala na syang pakialam sa oras,
  at sa mundong dati nyang kinabilangan.

  Pero bakas kong matagal na…
  Sa haba ng mga kuko nya.
  Sa kapal ng kalyo sa magkabila nyang paang…
  walang tsinelas.
  Sa haba ng buhok nyang kulot at dikit dikit..
  Sa balat nyang binalot na ng libag..
  Sa damit nyang punit punit,
  At sa diwa nyang nawawala.

  Lalong di nya na masasagot ang iba ko pang mga tanong…
  Kung anong tunay nyang pangalan..
  San sya nanggaling…
  Bakit nya kinakausap ang mga langgam..
  Bakit sya palakad lakad…
  San sya patungo…

  Siguro…
  katulad ko rin syang nag-isip ng malalim…
  at nalunod.
  Nangarap ng mataas, subalit nahulog.
  O nanaginip…
  at di na piniling gumising sa malupit na katotohanan..
  Siguro.

  Wala akong ideya.
  Wala ni kaunti.

  Pero meron akong dalang tinapay…
  isang boteng tubig..
  at isang stick na yosi.

  Na nagpangiti sa kanya..
  Pasaporte para ituring nya kong kaibigan..
  At maging bahagi
  ng natitira nyang katinuang pinipilit kong iligtas.

  © Ricardo Añonuevo Palaypay

   

  RUSH HOUR

  At day's end, we slip
  Into the knot of jeeps
  Clogging these
  Narrow streets.

  Once seated, we lean
  Into each other
  Like sardines packed
  Into a moment's space
  Enduring the discomfort
  Enclosed spaces bring.

  Round the corner,
  A further snarl
  Of traffic weighs
  Heavy on our brows
  What to do while
  In transit home?
  Talk to you, perhaps
  Initiate idle talk
  But you are somewhere else
  Beside me, your thoughts
  Falling on some distant roar
  Of a furtive taxi.

  Suddenly the snarl
  Of engines hits us
  Traffic moves.
  We feed on the silence
  That follows
  The fault growing
  Between us.

  © Mael M. Paranial
  Twenty something Mael M. Paranial writes from Davao City.

   

  Narasan ed Dalan
  (Composed while driving to San Carlos amidst the fury of typhoon Chedeng)

  Itepel mo ni so eras
  Anggano sakey nin oras
  Agla piga sika
  Oalay iparongo dan dila'y baka

  Ompano oala met so pising
  Ya inluto nen Tia Rebing
  O dino nitib ya manok adobo
  Binuburan o guramin buro.

  Ipaoay yo met la kari
  Satay ampetapetang ya kare-kare
  Anda pa la sirin tay niluto
  Ta narnarasan lay Toto*

  * the author's nickname.

  © Carlos M. Pizarro
  Quezon City / Pangasinan

   

  TAMA NA SA AKIN ANG TATLONG BITUIN

  Daming nagsasabing
  magaling
  ang may limampu't dalawang bituin.
  Ngunit
  tama na sa akin ang tatlong bituin.

  Ang tatlong bituing isinupling
  ng punlong lumagot sa kadena
  ay makinang pa
  sa pinakamakinang na ginto.
  Samantala'y ang limampu't dalawang bituing
  karamiha'y pinitas
  sa langit ng ibang bayan
  ay higit pang pangit
  sa kalawang.

  Ang galing ay wala
  sa dami ng bituin.
  Tama na sa akin ang tatlong bituin.

  SA ISANG PINASLANG NA WELGISTA

  Ikaw raw ang nanghalina kay Kamatayan.
  Kung bakit daw kasi ikaw
  at ang mga kasama mo
  ay bumangga sa dinding.

  Kung sila'y sumasama sa inyo,
  may dinding pa kaya?

  SISA

  Ang lunas ng lipunan sa iyong karamdaman
  ay pagkutyang walang patid
  ng mga labing humahalik sa paa
  niyaong diyablong dumayo sa ating lupain
  upang ihasik
  ang walang kapantay na pagpapahirap
  na siyang pumatay sa iyong katinuan.

  Tumatawa ka.
  Tama lang na tawanan mo sila--
  pagkat ang totoo,
  sila ang lalong baliw!

  © Alexander Martin Remollino
  Website: http://ourthoughtsarefree.blogspot.com/

  Si Alexander Martin Remollino ay isinilang noong 1977. Nag-aral siya ng Legal Management sa UST mula 1994 hanggang 1998, subalit nagpasyang maging manunulat.

Makata Archive

 

 • Welcome to Makata

  Makata will be published the first week of each calendar month. We will email you when the new issue is up each month.

 • Volume 4 Issue 7, July 2003

  David Emmanuel Alano
  Aurora Antonovic
  Danny P. Barbare
  Alvin Diano Campos
  Estelito B. Jacob
  Rosendo M. Makabali
  Noel Malicdem
  Ricardo Añonuevo Palaypay
  Mael M. Paranial
  Carlos M. Pizarro
  Alexander Martin Remollino

  Vers Libre by Jose Jason L. Chancoco

  Fungi (Maikling Kuwento) ni Rogelio Braga


We welcome your submissions:

sonny@eac.edu.ph

Read the Submission Guidelines

 


Makata 2003 Archive

January 2003

February 2003

March 2003

April 2003

May 2003

June 2003

All poems copyrighted by their respective authors. Any reproduction of these poems, without the express written permission of the authors, is prohibited. All rights reserved.